Hur fungerar det på Vässarö?

Dricksvatten

På Vässarö avsaltar vi vatten direkt från havet. En pump trycker upp vatten som först filtreras och sedan under högt tryck passerar membran i vilka saltet avlägsnas från vattnet. Sedan återstår UVfiltrering och sedan klart för leverans till kranen. På ön finns också ett par brunnar som används i mindre omfattning. Dricksvattnet testas årligen.

På lägerängarna finns två vattenkranar på varje tappställe. En för dricksvatten och en vatten direkt från havet. Det vattnet går utmärkt att diska i och koka pasta med.

Vilka är det som får allt att fungera på Vässarö?

Runt Vässarö finns en grupp på över 500 personer som är ideellt arbetande funktionärer. Dessa funktionärer är på Vässarö mellan 2-10 veckor per år och sköter om i princip allt. Allt från att guida dig på trapperspåret, instruera dig vid segling till att laga den mat som vi stoppar i magen, håller duscharna rena och ser till att vi kommer tryggt och säkert till ön från fastlandet. Det finns också funktionärer som ser till att brödet blir bakat och att de hus vi använder oss av är i gott skick. Såklart är det några som slår alla tusentals kvadratmeter äng som finns på ön. Ja, vi är många som bidrar till att Vässarö fungerar. Att bli funktionär är enkelt. Se först till att du delar Scoutings värdegrund, bli över 16-17 år och sök 2 veckor eller mer så snart som möjligt inför kommande säsong. Utan våra ideellt arbetande funktionärer vore Vässarö ingenting.

Vässarö har också ett par anställda som svarar för bokningar viss kontinuitet och planering. Under våren och höstens lägerskola arbetar 10-talet säsongsanställda med matlagning och guidning av besökande skolklasser.

Nätverk & Internet på Vässarö

Vässarös internetuppkoppling är en radiolänk med anslutning till östhammars kommuns nätverk. Från början på 10mbps, men på senare tid uppgraderad till 30mbps. Länkantennen är placerad i mobilmasten på vässarö – och andra änden i valömasten. (https://sv.wikipedia.org/wiki/Valömasten)

I en av mastbodarna finns stora delar av vår centrala IT-infrastruktur som t.ex. brandväggar, wlan-controller, domänkontrollant, filserver, ip-telefoni växel, övervakningsserver etc.

Från den boden går det fiberkabel till en stor mängd anslutningspunkter, bland annat intendenturen, ekohuset, lillgårn och storgårn. Men vi når även till fladan och djuphamn med fiber.

IP-Telefonisystemet är som flera av de andra system vi valt att använda baserat på ett open-source projekt. Det vi valt är i detta fall Asterisk. Telefonisystemet hanterar varje säsong tusentals samtal både internt och externt. Internt fungerar det som ett komplement till vårt komradionät. Det hanterar samtlig inkommande telefoni till vässarö eftersom telia valt att säga upp alla våra analoga telefonabonnemang.

Antalet simultant anslutna klienter i det trådlösa nätverket har varit omkring 250 som flest under storläger, men trenden är ständigt ökande.

Nätverket i numerärer:

  • 2 brandväggar
  • 1 wlan controller
  • 20 switchar (cisco)
  • 22 wlan accesspunkter (cisco)
  • 19 IP-Telefoner (cisco & Linksys)
  • kilometervis med fiber utlagd.

Vässarö arbetar aktivt för att etablera fiberförbindelse till Vässarö. ingen plan för detta finns dock fastslagen av varken leverantör eller intresseföreningar.

 

Vässarö och miljön

Miljöpolicy Vässarö

Grundläggande

Scouting är en freds- och miljörörelse. Vässarö är inget undantag. Vi arbetar på alla områden för att minska vårt fotavtryck på jorden både i det lilla perspektivet och globalt. Att anläggningen består av ett antal öar i vår känsliga skärgård betyder att vi måste ta vissa särskilda hänsyn speciellt i fråga om avrinning och hantering av ämnen som ökar östersjöns övergödning samt fråga om gifter så som tungmetaller med mera.

Användande av fossila bränslen

Vi skall i så stor omfattning som möjligt verka för att minska utsläppen av CO2 genom att vara sparsam med användningen av fossila bränslen. I den mån det går skall vi välja andra energikällor och i de fall det inte går använda oss av bränslesnåla motorer och dylikt. Vid t ex valet av elleverantör bör vi välja en som producerar el med hjälp av förnyelsebar energi. Vi uppmanar alla besökare, funktionärer och medarbetare att åka kollektivt eller åtminstone samåka. (Se facebookgrupp samåkning Vässarö). I möjligaste mån ska alkylatbensin användas.

Minskad Elförbrukning

Vässarö skall även arbeta för en minska Elförbrukning på alla tillämpliga områden; uppvärmning av luft och vatten samt belysning.

 

Hantering av latrin

Detta avfall skall hanteras av kommunens reningsverk och endast en försumbar del skall brytas ner naturligt.

 

Inköp

Vid alla inköp, inklusive mat, ska alltid ett miljövänligare alternativ övervägas om det är kostnadsmässigt rimligt. Likaså måste kvalitéten på det miljövänligare alternativet vara jämförbar så att inte delar av den inköpta volymen måste kasseras. Inköpen ska så långt som möjligt göras från stora grossister med effektiva logistiksystem så att antalet totala transportkilometer minimeras. Enkom resor till lokala potatisbonde eller fiskare bör undvikas med hänsyn till de extra resor det oftast innebär. Stora inköp medger också färre båtresor. Vi väljer också vilken typ av mat med hänsyn till miljön. Både genom att välja bort de allra sämsta produkterna ur ett hållbarhetsperspektiv men också allt mer klimatsmartare produkter där nötkött ätes i allt mindre utsträckning.

Hantering av matrester

Matrester skall sorteras från det övriga avfallet och komposteras på ön och transporteras ej från ön.

 

Hantering av farligt avfall/ övrigt avfall

Farligt avfall i form kemikalier (färg, lösningsmedel och spillolja) skall hanteras på det sätt som Norrtälje kommun föreskriver. Övrigt farligt avfall såsom elektronikutrustning, datorer etc skall även det lämnas till Norrtälje kommuns återvinningsstationer. Norrtälje kommun och Vässarö har en uppgörelse där Vässarö har tillåtelse att fritt lämna alla fraktioner så som farligt avfall, metall, kartong, hårdplast så länge Vässarö själva transporterar avfallet till återvinningsstationen.

Kommunikation

Vässarö ska också i sin information och till viss del i programutbudet kommunicera det hänsynstagande för miljön som görs. Detta både genom skriftlig information men också via samlingar och i det sammantagna ledarskapet.

 

Framtid

Vässarö skall också utvärdera nya vägar och metoder för att minska de negativa miljöeffekterna. Genom det stora nätverk av kompetens men också av bidragsgivare möjliggörs miljöförbättrande åtgärder trots att anläggningen till största delen drivs på ideell basis. Varje år skall vi testat och/eller implementerat minst en miljöförbättrande åtgärd.

Vässarö är klimatsmart!

Vi ska erbjuda mycket och bra aktiviteter och program så att unga och vuxna väljer att spendera sin tid på Vässarö än att sätta sig på ett flygplan på en resa. Ett år med många besökare på Vässarö är ett bra år för klimatet. Att på så sätt minska långväga flygresor är nog i särklass största miljövinster vi gör just nu.